QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 2007 - 2010, Khánh Hòa phấn đấu trở thành:

Trung tâm đô thị cấp quốc gia

Đó là mục tiêu của kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống đô thị (HTĐT) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 - 2010 của UBND tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển HTĐT tỉnh giai đoạn 2007 - 2010, việc phát triển các đô thị (ĐT) hạt nhân sẽ gắn liền với việc phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và tạo hành lang thúc đẩy giao lưu, phát triển, đẩy nhanh tốc độ ĐT hóa các ĐT trong tỉnh với các mục tiêu cụ thể: đối với TP. Nha Trang sẽ đạt đô thị loại I vào trước năm 2009, thị xã Cam Ranh đạt đô thị loại III vào trước năm 2010, thị trấn Ninh Hòa đạt ĐT loại IV vào năm 2008: Các xã: Lạc An, Ninh Sim, Suối Tân, Ninh Diêm đạt ĐT loại V vào năm 2008 và khu kinh tế tổng hợp Đầm Môn đạt ĐT loại V vào năm 2009. Đối với các trung tâm cụm xã (TTCX): thị xã Cam Ranh hình thành 3 TTCX là Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây và Cam Lập. Huyện Cam Lâm hình thành 4 TTCX: Cam Tân, Cam Hải Tây, Cam An Nam và Suối Cát. Huyện Diên Khánh hình thành 3 TTCX: Diên Phước, Diên Xuân và Diên Phú. Huyện Ninh Hòa hình thành 5 TTCX: Ninh An, Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Phụng và Ninh Tân. Huyện Khánh Vĩnh hình thành 3 TTCX: Khánh Bình, Giang Ly và Khánh Phú. Huyện Khánh Sơn hình thành 2 TTCX: Sơn Lâm và Ba Cụm Bắc. Huyện Vạn Ninh hình thành 1 TTCX là xã Vạn Hưng. Để thực hiện các mục tiêu trên, đến năm 2010 dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển ĐT toàn tỉnh là 31.961 tỷ đồng.

Báo Khánh Hòa

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net